Skip to main content

Allargando, Chantalle Laheij werkt nauw samen met verschillende organisaties. Klik op een logo voor meer informatie. 

presentie

Allargando, Chantalle Laheij is als trainer verbonden aan Stichting Presentie. Ze geeft scholing, begeleidt zorg- en welzijnsorganisaties bij het werken met de presentieprincipes en is daarnaast betrokken bij inhoudelijk ontwikkelwerk.
Een samenleving waarin mensen voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien. Dát is waar Stichting Presentie aan bij wil dragen. Daarom richten we ons vooral op de mensen die het meest kwetsbaar zijn. En die zorg nodig hebben van anderen.
Stichting Presentie is een kennisinstituut voor relationele zorg. Die kennis ontwikkelen we steeds via praktijken.

We ondersteunen professionals (en vrijwilligers) in zorg en welzijn, maar ook in het onderwijs, bij de woningbouw, cliëntenorganisaties of in gevangenissen. En we leren steeds weer van en met hen wat goede zorg kan zijn.
We werken in alle lagen van de organisatie: van uitvoerenden tot bestuurders. Onze kennis is dus altijd ook praktijkkennis.
We ontwikkelden bovendien specifieke manieren van vorming. En bieden tal van leerprocessen aan – als cursus of op maat gemaakt. Naast deze leerprocessen doen we (vooral kwalitatief) onderzoek. Ook dat gebeurt altijd in wisselwerking met de zorgpraktijk.

Onze belangrijkste kennisbronnen zijn de presentietheorie en de zorgethiek. We bouwen elke dag verder aan empirisch gefundeerde kennis. Geïnspireerd en gevoed door de zorgpraktijken waar we actief zijn.
De activiteiten van Stichting Presentie bestaan uit:

 • Scholing en vorming
 • Projecten in praktijken
 • Kennisontwikkeling-in-de-praktijk
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Kennisdelen en publiceren over presentie

Daarnaast heeft de stichting tot doel het realiseren van een Leerstoel Presentie (Universiteit), een lectoraat (hbo) en een practoraat (mbo)

Meer Lezen:
https://www.presentie.nl/algemeen/wat-is-presentie/

pureza-expertisecentrum

Allargando werkt voor Pureza Expertisecentrum de verschillende vraagstukken uit rondom Beleid & Kwaliteit van zorg.
Pureza Expertisecentrum biedt ambulante zorgverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, vallende onder Jeugdzorg. Zij werkt daarbij cultuursensitief, systemisch en traumagericht met de kinderen en de gezinnen, waarin zij opgroeien. Het belang van het kind staat voorop bij de begeleiding.
Pureza Expertisecentrum biedt ambulante zorgverlening aan jongvolwassenen tot 25 jaar, die onder de WMO vallen. Wanneer er sprake is van eer gerelateerd geweld, biedt Pureza Expertisecentrum eveneens ambulante zorgverlening aan volwassenen boven 25 jaar. Pureza Expertisecentrum ontwikkelt zich op het gebied van eer gerelateerd geweld tot hét expertisecentrum.

Ketenpartners kunnen een beroep doen op Pureza Expertisecentrum voor advies bij de begeleiding van de doelgroep, coaching en training voor medewerkers en de doelgroep. In voorkomende gevallen treedt Pureza Expertisecentrum als intermediair op bij gesprekken tussen cliënten en ketenpartners. Pureza Expertisecentrum maakt de vertaalslag tussen partijen op basis van wederkerigheid. Het maken van verbinding tussen westerse en niet-westerse culturen ziet Pureza Expertisecentrum als een van haar taken.

Meer lezen:
https://pureza-expertisecentrum.nl/

Top Groep

Allargando, Chantalle Laheij is als trainer Houvast Methodiek verbonden aan de organisatie TOPGroep.

Houvast helpt gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) en complexe problematieke in uw gemeente.  Stelt ouders in staat om hun kinderen, met hulp, veilig en ‘goed genoeg’ groot te brengen.
Oplossingsgericht, planmatig en volkomen transparant. Op wetenschappelijke inzichten gebaseerd en erkend door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als ‘goed onderbouwd’.

Meer lezen:
https://houvast.nu/
https://topgroep.nu/

E-ZY Learning

Allargando heeft een eigen leerplatform en leerapp ter ondersteuning van de trainingen die zij biedt.
Daarnaast is Chantalle Laheij verbonden als trainer bij E-ZY learning. Bestaande trainingen en trainingen op vraag en op maat gemaakt.

Altijd en overal kunnen leren.
Er is een maximum hoeveelheid kennis die je in één keer tot je kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan het leren van een vreemde taal. Je bouwde je woordenschat het beste uit door iedere keer weer een nieuwe en kleine hoeveelheid woordjes te leren. Dit is het principe van het door E-ZY gebruikte ‘Microtrainen’ model. Het succes van dit model geldt voor alle vormen van kennisopname en overdracht.

Leren kan op ieder moment via de smartphone. 
Dit betekent: geen losse studieboeken, geen aparte syllabi, geen opgavenschriften. Alles zit gebundeld in de E-ZY Learning app.
Dus onderweg, bij het koffieapparaat, in de wachtkamer of ’s avonds op de bank tijdens een reclameblok: elk moment is nu een geschikt moment. Waar en wanneer je maar wilt.

Meer lezen:
https://e-zylearning.nl/

ViaNova

Allargando verzorgt voor ViaNova-care beleidszaken aangaande kwaliteit van zorg.

ViaNova ondersteunt cliënten en hun familie bij het (her)inrichten van hun leven naar hun eigen mogelijkheden en wensen. Daar waar iemand (tijdelijk) niet zelf regie kan voeren, neemt ViaNova deze over. Doel is daarbij altijd het versterken van eigen mogelijkheden om zo stapsgewijs de regie zoveel mogelijk zelf te leren voeren. Om te ontdekken wat iemand zelf kan en waar hulp nodig is, voeren we een respectvolle dialoog met de cliënt en zijn of haar netwerk. Ontmoeten, contact maken, verkennen en doorvragen en de ander goed (leren) begrijpen, geduldig en respectvol zijn. Dat zijn de professionele standaarden die de medewerkers van ViaNova hanteren. Voor cliënten is het belangrijk gezien en gekend te worden. Pas dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en leren zich (opnieuw) te handhaven in de maatschappij. 

De kerntaak van ViaNova is het leveren van individuele thuisbegeleiding gericht op een uiteenlopende doelgroep van jong tot oud met een (licht) verstandelijke beperking of psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet met verslaving. Hierbij staat maatwerk centraal. De hulpvraag van de cliënt is leidend en het hele netwerk van de cliënt wordt ook betrokken binnen het zorg- en begeleidingstraject.

Volgens welke principes wordt er gewerkt? Er wordt op een eclectische manier gebruik gemaakt van:

 • Cliëntgericht werken;
 • Vraaggericht werken;
 • Oplossingsgericht handelen;
 • Open communicatie;
 • Betrouwbaar: ‘we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen’;
 • Goede samenwerking.

Ieder persoon is uniek en met die gedachte in het achterhoofd kijkt ViaNova samen met de cliënt objectief naar de (gezins)situatie en de mogelijkheden in de directe omgeving. Er wordt inzicht gecreëerd in de beperking(en) en daarna wordt er gekeken naar wat voor de cliënt het beste past om deze problematiek aan te pakken. Op dat moment stellen we niet meer de beperking voorop, maar de mogelijkheden.

Zoals hierboven omschreven, levert ViaNova maatwerk voor iedere cliënt, hierin staan luisteren naar de klant en denken in oplossingen centraal. Snel, efficiënt en effectief handelen is hierin verankerd. Op deze manier kan ViaNova de begeleiding bieden die aansluit bij de behoeften van de cliënt. Er wordt niet gewerkt volgens een negen tot vijf mentaliteit en we bieden dan ook 24-uurs bereikbaarheid.

ViaNova streeft ernaar haar cliënten vooruit te helpen binnen deze maatschappij. Dit doen wij door het leveren van verantwoorde zorg.

Onder ‘verantwoorde zorg’ verstaat ViaNova: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een kwalitatieve, doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

Het directe contact in de thuissituatie is voor ons een heel belangrijk aspect van het werk. Daarnaast gaan we altijd uit van de eigen kracht van de cliënt.